متن گفتگو با نشریه ندای حمل و نقل ریلی که در شماره ۳۱ نشریه مربوط به آبان ماه ۱۳۹۶ در صفحات ۳۵ تا ۳۹ منتشر شده است.   گفتگو با سبحان نظری مدیرعامل شرکت ترکیب حمل و نقل :    بنگاه داری بهتر، با ادغام شرکت های ریلی تحقق می‌یابد       حمل ونقل، شاهرگ حیاتی ...