به عنوان اولین واژه پیشنهادی خود برای افتتاح بخش واژه گزینی سایت، پیشنهاد می کنم به جای عبارت ramp meter که در مطالعات مهندسی ترافیک به کار می رود، از واژه «گذربان» استفاده شود. برای توضیح، اول معنی کلمه ramp meter  را از سایت ویکی پدیا ببینیم: A ramp meter, ramp signal or metering light ...